Privacyvoorwaarden

Privacyverklaring Kringloop Heerhugowaard B.V. (CYAN Kringloop)

Kringloop Heerhugowaard B.V. (verder: CYAN Kringloop), gevestigd aan Nijverheidsplein 2D, 1704 RA Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens CYAN Kringloop

Adres: Nijverheidsplein 2D, 1704 RB Heerhugowaard
E-mail: info@cyankringloop.nl
Telefoon: 085-4881450
Website: cyankringloop.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Dhr. S.T. Barendse is de Functionaris Gegevensbescherming van CYAN Kringloop. Hij is te bereiken via: s.barendse@teenchallenge.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CYAN Kringloop verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt of doordat u gebruikmaakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankrekeningnummer
 • Akkoord voor automatische incasso
 • Gegevens partner en/of kinderen (naam en telefoonnummer)

Foto’s en video’s

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Giftenadministratie en bankverkeer - indien u donateur of een relatie bent van CYAN Kringloop
 • Personeelsadministratie – indien u medewerker bent van CYAN Kringloop
 • Salarisadministratie – indien u medewerker bent van CYAN Kringloop
 • Boekhouding – indien u relatie bent van CYAN Kringloop
 • Digitaal berichtenverkeer – indien u contact heeft intern of extern met CYAN Kringloop
 • Ondersteuning van mailingen zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten van CYAN Kringloop en eventueel van organisaties waarmee wij een samenwerkingsvorm kennen – indien u donateur, relatie of medewerker bent van ons.

Dit gebeurt op basis van vrije en gerichte toestemming, tenzij deze niet is vereist omdat de gegevensverwerking plaatsvindt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting, ter vrijwaring van een vitaal belang van u en/of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang van ons.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor cliëntgegevens de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, tenzij u eerder verzoekt deze gegevens te vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CYAN Kringloop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Bij twijfel of dit verzoek door u is gedaan, kunnen wij u aanvullend vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het algemene telefoonnummer of via .

Proclaimer

De website cyankringloop.nl is met zorg samengesteld en we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op onze site actueel en juist is. Toch is het mogelijk dat informatie op de site verouderd is en niet meer klopt. Wilt u, wanneer u dit merkt, dit dan melden? We proberen dan zo snel mogelijk onze site aan te passen. Ook als er zich een technische storing voordoet op onze website, kunt u dat doorgeven via bovengenoemd e-mailadres.

Gebruik van teksten of foto’s

Wilt u een tekst of foto van deze website gebruiken of vermenigvuldigen? Dit kan, mits CYAN Kringloop als bron en de datum waarop het bericht is overgenomen, vermeld wordt. Wilt u ons via een mailtje naar laten weten waar en wanneer het bericht geplaatst wordt?